WARUNKI POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY

WPROWADZENIE
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.
.
Sklep internetowy Clickmarket.pl, działający pod adresem https://www.clickmarket.pl, prowadzony jest przez Admaster Limited, Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Manchasterze, przy ul. Sawley Road  2/74  (M40 8BB Manchester), wpisaną do rejestru przedsiębiorców HM Revenue & Customs  – pod numerem UTR (Unique Taxpayer Reference) 623 41304 12832, VAT GB246938761, CRN 10226349
.
Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej: info@clickmarket.pl
b. pisemnie na adres: Admaster Limited, Clickmarket, Unit 74, Sawley Road 2, M40 8BB Manchaster, United Kingdom
.
Sklep podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.clickmarket.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

 

SŁOWNICZEK

Pośrednik – platforma internetowa prowadzona przez spółkę Admaster Limited  działająca pod adresem: https://www.clickmarket.pl  (dalej łącznie jako „strona clickmarket.pl”), przy użyciu którego spółka Admaster Limited pośredniczy w sprzedaży produktów poprzez Internet;

Sprzedawca – podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru  i posiada siedzibę w kraju trzecim.

Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazami w niniejszym Regulaminie,

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta;

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konsultant – osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z Klientem telefonicznie lub pisemnie;

Konto Klienta (Moje Konto) – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Płatność kartą kredytową – płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

VAT – podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin Sklepu).

I. ZAKRES USŁUGI POŚREDNICTWA
 1. W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu).
 2. W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.
 3. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.
 4. Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Klienta  ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
II.   OBOWIĄZKI STRON
Niniejszym Pośrednik oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego na rzecz Klienta usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od zagranicznych sprzedawców, Pośrednik przejmuje na siebie niektóre z obowiązków, wynikających z przepisów prawa polskiego, ciążących na sprzedawcach towarów:1)     udziela Klientowi niezbędnych informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży,2)     przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru,3)     ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady towaru,4)     ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru w terminie 35 dni od dnia zawarcia umowy,5)     przyjmuje zwroty towarów, w sytuacji gdy Klient wnioskuje o zwrot towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania,6)     dostarcza klientowi instrukcję użytkowania towaru, oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z towarem w języku polskim

 

III. DYSPOZYCJA URUCHOMIENIA USŁUGI POŚREDNICTWA
 1. Klient składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa dotyczącego danego towaru poprzez stronę internetową Pośrednika znajdującą się pod domeną sklepu.
 2. Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa Pośrednik przesyła Klientowi:

1) treść niniejszego Regulaminu utrwaloną na trwałym nośniku,

2) informację, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, aby usługa pośrednictwa mogła zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, konieczne jest wyraźne żądanie Klienta w tym zakresie utrwalone na trwałym nośniku,

3) informację, że Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy.

 1. Pośrednik podaje Klientowi pełną informację dotyczącą ostatecznej ceny świadczenia wraz ze wszelkimi kosztami oraz opis głównych cech świadczenia. Informacje dostępne są na stronie internetowej Pośrednika.
 2. Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową Pośrednika Klient podaje Pośrednikowi w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu.
 3. Klient może dokonać zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 4. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy oraz dowód zakupu w formie elektronicznej w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.
 5. Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania  wykonana usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy .
 6. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.
IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 12 do maksymalnie 30 dni roboczych (w większości przypadków jest to nie więcej niż 15 dni roboczych).

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do momentu odebrania zamówienia przez klienta – uwzględniane są tylko Dni Robocze.

3. Wyłączona jest odpowiedzialność Pośrednika za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.

4. W szczególnych wypadkach czas dostawy zamówionego towaru może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez Pośrednika za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta (Moje konto) w zakładce “historia zamówień”.

6. Paczki wysyłane są z poza Unii Europejskiej przez Sprzedawcę.  Klient jest importerem. To na Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.

7. Jeśli przesyłka nie zostanie dostarczona klientowi w ciągu maksymalnego okresu 30 dni roboczych, wówczas klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna i zwrotu pełnej kwoty z tytułu niezrealizowanego zamówienia.

V. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ FORMY DOSTAWY I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:

 • płatność z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Pośrednika  – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Pośrednika potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

2. Lista dostępnych form płatności.

> karty płatnicze – Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Paypal.com

> przelewy online – Rozliczenia transakcji  e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl lub iMoje.pl

> Blik –  Rozliczenia transakcji typu BLIK przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl lub iMoje.pl

> Paypal – Rozliczenia transakcji poprzez portfel płatniczy Paypal przeprowadzane są za pośrednictwem  Paypal.com

> więcej na temat form płatności na stronie: https://www.clickmarket.pl/faqs-2/

3. Na żądanie Klienta Pośrednik tytułem świadczonych na rzecz Klienta usług wystawia fakturę obejmującą prowizję za podejmowane przez Pośrednika działania. Pośrednik wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę.

4. Płatność tytułem usługi pośrednictwa oraz płatność tytułem kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru (za wyjątkiem cła i VAT od importu) dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług.

5. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Pośrednika wyrażone są w złotych polskich.

VI. REKLAMACJE
 1. W celu ułatwienia Klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: info@clickmarket.pl  bądź w formie listownej na adres Pośrednika. Wraz z reklamacją Klient  jest obowiązany na koszt Pośrednika dostarczyć wadliwy towar na adres Pośrednika.
 2. Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Pośrednika uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@clickmarket.pl  bądź w formie listownej na adres Pośrednika.
 3. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia przez pośrednika usługi pośrednictwa. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: info@clickmarket.pl bądź w formie listownej na adres Pośrednika.
 4. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
 5. Pośrednik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.
VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.

2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  Oświadczenie może być złożone na formularzu zwrotu dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://www.clickmarket.pl/zwroty/

3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Pośrednika niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

4. Zwrot towaru do Sklepu można dokonać przez nadanie przesyłki z produktem pocztą polską na wskazany na etykiecie adres zwrotny sklepu.

5. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Pośrednik dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania  od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VIII Regulaminu. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Pośrednik może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Pośrednik gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi i spoczywa na kliencie.

VIII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Pośrednika do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Pośrednika, zwrot ten następuje w następujących terminach:

a. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Pośrednika;

b. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w rozdziale VII punkt 7 Regulaminu;

c. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.

2. Zwrot płatności nastąpi na wskazany przez klienta rachunek bankowy.

3. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX.  DANE OSOBOWE
1. Podczas korzystania z platformy Pośrednika  (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Pośrednika, które wymagają podania danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 1 jest przez Admaster Limited, Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Manchasterze, przy ul. Sawley Road  2/74  (M40 8BB Manchester), wpisaną do rejestru przedsiębiorców HM Revenue & Customs  – pod numerem UTR (Unique Taxpayer Reference) 623 41304 12832, VAT GB246938761, CRN 10226349a.
3. Wsprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Admaster Limited, Clickmarket, Unit 74, 2 Sawley Road, M40 8BB Manchester, UK lub poprzez wiadomość e-mail na adres: info@clickmarket.pl
4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności (kliknij tutaj).

 

X. NEWSLETTER
1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Pośrednika w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
2. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail przez Klienta podczas procesu rejestracji na stronie Pośrednika lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie w odpowiedni link w stopce jednej z wiadomości email otrzymanej od Pośrednika.

 

XI. PRAWA AUTORSKIE
 1. Strona internetowa Pośrednika jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi.
 2. Pośrednik oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Pośrednika, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Pośrednika bądź podmiotów trzecich.
 3. Pośrednik wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Pośrednika, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika.
XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Admaster Limited z siedzibą w Manchesterze.
2. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
4. Pośrednik wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony clickmarket.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta platforma Pośrednika to:
a. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania strony clickmarket.pl umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.
b. Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony clickmarket.pl.
c. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
d. zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego,
e. tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny clickmarket.pl. Klient ma możliwość korzystania ze strony clickmarket.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi serwisu nie będą działać poprawnie.
5. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Pośrednikiem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
7. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 11 Listopada 2017 r.
10. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Pośrednika, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie clickmarket.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
11. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
12. Zapraszamy do korzystania ze strony: https://www.clickmarket.pl/faqs-2/, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.